ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • E-Form
 • แบบฟอร์ม ด้านวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง
 • แบบฟอร์ม ด้านการเงิน และพัสดุ
 • แบบฟอร์ม ด้านงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม ด้านบริการการศึกษา
 • แบบฟอร์ม ด้านงานบริการวิชาการ และจัดหารายได้
 • แบบฟอร์ม ด้านธุรการ
 • แบบฟอร์ม ด้านกิจการนิสิต
 • แบบฟอร์ม ด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักวิจัยทั่วไป/นักวิจัยรุ่นใหม่ คณะสหเวชศาสตร์
  1. บันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
  3. แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการ
  4. สรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการ
  5. แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกเงิน/การขยายระยะเวลาโครงการวิจัย/การปิดโครงการวิจัย
  6. รายงานสรุปการเงิน
  7. แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
  8. แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร
  9. แบบฟอร์ม ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยทั่วไป สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1
  10. แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลหลักบุคลากร/หน่วยงานภายใน/บุคคลภายนอก

 

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
  1. คู่มือวิทยานิพนธ์
  2. วต-1-โครงร่างวิทยานิพนธ์
  3. วต-2-แบบประเมินรูปเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์
  4. วต-3-แบบประเมินการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
  5. วต-4-การเสนอหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  6. วต-5-แบบประเมินผลความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
  7. วต-6-แบบประเมินผลรูปเล่มวิทยานิพนธ์
  8. วต-7-แบบประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์
  9. วต-8-9 แบบประเมินวิทยานิพนธ์ภาคโปสเตอร์
  10. วต-10-แบบประเมินการปฏิบัติงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  11. รูปแบบ Template วิทยานิพนธ์

 

 • การขอรับการพิจารณารับรอง
  1. การขอรับพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
  2. การขอรับการพิจารณารับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 
  3. การขอรับพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  
  4. การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ฯลฯ

 

แบบฟอร์มหน่วยวิจัย
  1. ขั้นตอนดำเนินการเพื่อขอจัดตั้งหน่วยวิจัย
  2. แบบฟอร์มขอจัดตั้งหน่วยวิจัย
  3. แบบรายงานผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ
  4. แบบฟอร์มขอต่ออายุหน่วยวิจัย

 

ผู้ช่วยวิจัยเข้าปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์
  1. แนวปฏิบัติให้ผู้ช่วยวิจัยเข้ามาปฏิบัติงานในคณะ
  2. แบบฟอร์มบันทึกขอนุมัติผู้ช่วยวิจัยเข้ามาปฏิบัติงานในคณะ

 

ข้อมูลการจัดทำบันทีกข้อความเกี่ยวกับการความเกี่ยวกับงานวิจัยทุนรายได้คณะ
  1. (ตัวอย่าง) บันทึกเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย
  2. (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะทำงาน
  3. (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มบันทึกขอขยายระยะเวลา
  4. (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มบันทึกขอความอนุเคราะห์ปิดบัญชีธนาคาร
  5. (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มบันทึกขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีธนาคาร
  6. (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มบันทึกขอเบิกเงินงวด 2
  7. (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยและขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1
  8. (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติปิดโครงการพร้อมส่งตัวชี้วัดและขอเบิกเงินงวด 3
  9. (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มรายงานผลการอนุมัติและรับรองตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 3563 และ 02666

 

ข้อมูลการจัดทำบันทีกข้อความเกี่ยวกับงานวิจัย(งานการเงินและพัสดุ)
  1. (ตัวอย่าง) 3DP1
  2. (ตัวอย่างวิจัย) ขออนุมัติจัดประชุมและเบิกจ่าย ข้อมูล 11 มิ.ย.64
  3. (ตัวอย่างวิจัย) ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ข้อมูล 11 มิ.ย.64
  4. (ตัวอย่างวิจัย) ขออนุมัติและขอเบิกค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน ข้อมูล 11 มิ.ย.64
  5. (ตัวอย่างวิจัย) ขออนุมัติและขอเบิกค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัยซึ่งไม่มีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ข้อมูล 11 มิ.ย.64
  6. (ตัวอย่างวิจัย) ขออนุมัติอบรมและเบิกจ่าย ข้อมูล 11 มิ.ย.64
  7. (ตัวอย่างวิจัย) แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาพร้อมขออนุมัติเบิกจ่าย ข้อมูล 11 มิ.ย.64
  8. (ตัวอย่างวิจัย) เรื่อง ขออนุมัติและขอเบิกค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ ข้อมูล 11 มิ.ย.64
  9. (ตัวอย่างวิจัย)การขึ้นทะเบียนประกันสังคม ข้อมูล 11 มิ.ย.64
  10. (ตัวอย่างวิจัย)ใบสำคัญรับเงินมหาวิทยาลัย ข้อมูล 11 มิ.ย.64
แบบฟอร์มพัสดุ

แบบฟอร์ม การขอแจ้งซ่อมครุภัณฑ์

แบบฟอร์ม การขอยืมครุภัณฑ์

แบบฟอร์ม การขอยืมวัสดุ

แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน

แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายได้

แบบฟอร์ม เคลือนย้ายครุภัณฑ์

แบบฟอร์ม ใบนำครุภัณฑ์ออกภายนอก

แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง [งบประมาณแผ่นดิน ]

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง สำนักงานเลขานุการ

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาควิชารังสีเทคนิค

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาควิชากายภาพบำบัด

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ห้องปฏิบัติการกลาง

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง งานวิจัย

แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง [งบประมาณรายได้]

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง สำนักงานเลขานุการ

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาควิชารังสีเทคนิค

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาควิชากายภาพบำบัด

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง บัณฑิตศึกษา

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง หน่วยส่งเสริมสุขภาพ

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง ห้องปฏิบัติการกลาง

– แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง งานวิจัย

แบบฟอร์มการเงิน
 1. แบบฟอร์ม ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 2. แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา
 3. แบบฟอร์ม ยินยอมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
 4. แบบฟอร์ม ยินยอมการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 5. แบบฟอร์ม ใบรับรองการจ่ายเงิน
 6. แบบฟอร์ม ระบบจ่ายตรงบุคลากรในมหาวิทยาลัย (3DP1)
 7. แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
 8. แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน(ค่าตอบแทนวิทยากร)
 9. แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน
 10. แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดและเบิกเงินค่าเลี้ยงรับรอง
 11. แบบฟอร์ม ขอเบิกเงินสวัสดิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 12. แบบฟอร์ม หนังสือติดตามทวงหนี้เงินยืมคณะ
 13. แบบฟอร์ม ระบบจ่ายตรงบุคลากรในมหาวิทยาลัย (3DP2 และใบยินยอมโอนเข้าบัญชี)
 14. แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
 15. แบบฟอร์ม ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 16. แบบฟอร์ม ใบยืมเงินกรณียืมเงินมหาวิทยาลัย
 17. (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินโครงการ
 18. (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินค่าเดินทางไปราชการ
 19. แบบฟอร์ม ใบมอบฉันทะ
 20. แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 21. แบบฟอร์ม ใบคืนเงิน(กองคลัง)
 22. แบบฟอร์ม ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (30 พ.ย. 64)
 23. (ตัวอย่างวิจัย) ขออนุมัติค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ (ข้อมูล 21 มี.ค.65)
 24. (ตัวอย่างวิจัย) ขอนำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ณ วันปิดบัญชี เข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ข้อมูล 16 มี.ค.65)
 25. (ตัวอย่างวิจัย) ขออนุมัติปรับหมวดเงินวิจัย (ข้อมูล 21 ธ.ค.64)
 26. (ตัวอย่างวิจัย) ข้อความอนุมัติเดินทางไปราชการ(ข้อมูล 20 ธ.ค.64)
 27. (ตัวอย่างวิจัย) ขออนุมัติและขออนุมัติค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน(ข้อมูล 20 ธ.ค.64)
 28. (ตัวอย่างวิจัย) ขออนุมัติและขออนุมัติค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัยซึ่งไม่มีส่วนร่วมในผลงานวิจัย(ข้อมูล 20 ธ.ค.64)
 29. (ตัวอย่างวิจัย) ขออนุมัติและขออนุมัติค่าตอบแทนผู้วิจัย (ข้อมูล 20 ธ.ค.64)
 30. (ตัวอย่าง) การเบิกค่าลงทะเบียน โดยเบิกด้วยใบเสร็จแบบอิเลคทรอนิกส์ (ข้อมูล 3 ธ.ค.64)
 31. (ตัวอย่าง) การเบิกค่าใช้จ่ายแบบออนไลน์ ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
 32. (ตัวอย่าง) การเบิกค่าใช้จ่ายแบบออนไลน์ ค่าตอบแทนวิทยากร
 33. (ตัวอย่าง) ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานประกอบรถตู้เช่า
 34. (ตัวอย่าง) บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 2 แหล่ง
 35. (ตัวอย่าง) หนังสือบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ แบบเรียน ตำรา หนังสือวิชาการ
 36. (ตัวอย่าง) รายงานเดินทางไปราชการต่างประเทศ (เงินสนับสนุนวิจัย100%)
 37. (ตัวอย่าง) รายงานเดินทางไปราชการต่างประเทศ (เงินสนับสนุนวิจัย50%)
 38. (ตัวอย่าง) รายงานเดินทางขาไปเครื่องบิน ขากลับรถตู้โดยสาร
 39. (ตัวอย่าง) รายงานเดินทาง (อบรม-รถตู้โดยสาร รถอื่นๆรายวันและค่าลงทะเบียนอบรม)
 40. (ตัวอย่าง) รายงานเดินทาง (ศึกษาดูงาน-รถไฟและประจำวัน)
 41. (ตัวอย่าง) รายงานเดินทาง (ศึกษาดูงาน-รถทัวร์และประจำวัน)
 42. (ตัวอย่าง) รายงานเดินทาง (รถยนต์ส่วนตัว)
 43. (ตัวอย่าง) รายงานเดินทาง (รถไฟ ขาไป และ รถทัวร์ ขากลับ เชียงใหม่ )
 44. (ตัวอย่าง) รายงานเดินทาง (รถไฟ กรุงเทพ)
 45. (ตัวอย่าง) รายงานเดินทาง (รถตู้คณะ)
 46. (ตัวอย่าง) รายงานเดินทาง (รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)
 47. (ตัวอย่าง) รายงานเดินทาง (เช่ารถตู้,รถบัส)
 48. (ตัวอย่าง) รายงานเดินทาง (เครื่องบิน)
 49. (ตัวอย่าง) ใบเสร็จรับเงินการเบิกที่พักอพาตเม้นท์ และ ใบทะเบียนการค้า
 50. (ตัวอย่าง) ใบเสร็จการเบิกที่พัก และ ใบทะเบียนการค้า
 51. (ตัวอย่าง) ใบสำคัญรับเงิน-เบิกเงินรางวัลวิจัยสำหรับนิสิต
 52. (ตัวอย่าง) ใบสำคัญรับเงิน-เบิกค่าตอบแทนต่างๆ รวมทั้งค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 53. (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความเบิกค่าสอบภาษาอังกฤษ
 54. (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความเบิกค่าเรียนภาษาอังกฤษ
 55. (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการนิเทศแหล่งฝึกโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว
 56. (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความขออนุมัติในหลักการและอนุมัติเบิกเงิน
 57. (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความขออนุมัติใช้หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์แทนใบเสร็จรับเงิน
 58. (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม (30 พ.ย. 2564)
 59. (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความขออนุมัติส่งเบิกเอกสารเกินกำหนด
 60. (ตัวอย่าง) บันทึกข้อความขออนุมัติออกเช็คธนาคารกรุงไทยที่สูญหาย
 61. (ตัวอย่าง) ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายได้
 • แบบสรุปผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ดูงาน ของบุคลากรสายวิชาการ
 • แบบสรุปผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ดูงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน
 • แบบฟอร์ม การขออนุมัติเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา แบบออนไลน์
 • แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรข้าราชการ + พนักงานมหาวิทยาลัย
 • แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรผู้บริหาร
 • แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรพนักงานราชการ
 • แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรลูกจ้างมหาวิทยาลัย
 • แบบฟอร์ม คำขอทำบัตรประจำตัวบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์
 • แบบฟอร์ม แบบมอบหมายงาน ฉบับปรับปรุง 66
 • แบบฟอร์ม ใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
 • แบบฟอร์ม ยกเลิกวันลา
 • แบบฟอร์ม ลาไปต่างประเทศ
 • แบบฟอร์ม ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ (ภาษาอังกฤษ)
 • แบบฟอร์ม ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
 • แบบฟอร์ม ลาพักผ่อน (ภาษาอังกฤษ)  
 • แบบฟอร์ม ลาพักผ่อน
 • แบบฟอร์ม ลาอุปสมบท
 • แบบฟอร์ม ออกหนังสือรับรอง
 • แบบฟอร์ม บันทึกข้อความหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ (ระดับมหาวิทยาลัย)  
 • แบบฟอร์ม แบบกรอกภาระงาน
 • แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมงาน
 • แบบฟอร์ม สมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน
 • แบบฟอร์ม สมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยงินรายได้  
 • แบบฟอร์ม สรุปผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน  
 • แบบฟอร์ม ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ(e-form NUREG)
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป คณะสหเวชศาสตร์
แบบขอลงทะเบียน เรียนเฉพาะรายวิชาของคณะสหเวชศาสตร์

 • 1.แบบฟอร์ม ขอรับบริการส่ง Fax
 • 2.แบบฟอร์ม ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา แบบออนไลน์
 • 3.แบบฟอร์ม ขออนุมัติไปราชการ
 • 4.แบบฟอร์ม ขออนุมัติไปราชการและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
 • 5.แบบฟอร์ม ขออนุมัติเพิ่มจำนวนโควตาการปรินต์เอกสาร
 • 6.แบบฟอร์ม ขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย
 • 7.แบบฟอร์ม หนังสือภายนอก
 • 8.แบบฟอร์ม หนังสือภายใน(บันทึกข้อความ)
 • 9.หนังสือแสดงความยินยอมให้ถ่ายภาพและวิดีโอ
 • 1.แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์นิสิตจิตอาสา
 • 2.แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์นิสิตจ้างงาน