หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5596-6226
โทรสาร : 0-5596-6234
E-mail : ahs@nu.ac.th
Facebook : ashnu1996
Instagram : ahsnu.official_ig

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

Bachelor of Science in Cardio-Thoracic Technology

ชื่อ-หลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ชื่อ-หลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Cardio-Thoracic Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

        ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)

        ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)

        ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Cardio-Thoracic Technology)

        ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.S. (Cardio-Thoracic Technology)

การรับรองหลักสูตร : สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ความเป็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

โครงสร้างหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพลานามัย (ไม่นับหน่วยกิต) 1 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต

วิชาแกนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 18 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 11 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต

วิชาชีพ 46 หน่วยกิต

          วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต

          วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 4 หน่วยกิต

          ฝึกงานทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 12 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาเฉพาะทาง 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

–  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

–  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

–  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

–  กลุ่มวิชาพลานามัย  (ไม่นับหน่วยกิต) 1หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะด้าน 66 หน่วยกิต

          วิชาบังคับ 50 หน่วยกิต

          วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 4 หน่วยกิต

          ฝึกงานทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 12 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาเฉพาะทาง 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ไฟล์แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 65xxxxxx ถึง 69xxxxxx

แผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2560 สำหรับนิสิตรหัส 64xxxxxx ขึ้นไป

Course Alignment

คำอธิบายรายวิชา

มคอ 2 หลักสูตปรับปรุง พ.ศ. 2565

มคอ 2 หลักสูตปรับปรุง พ.ศ. 2560

รายวิชาที่เปิดสอน