การอุทธรณ์ร้องทุกข์และข้อร้องเรียน

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการการอุทธรณ์ร้องทุกข์และข้อร้องเรียน

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ใดประสงค์ยื่นการร้องทุกข์ หรือยื่นข้อร้องเรียน สามารถแจ้งการอุทธรณ์ร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น
1) ช่องทางไปรษณีย์ที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 หรือ
2) ช่องทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-5596-6226 หรือ
3) ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://forms.office.com/r/sMYdqx9DnM หรือ
4) ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  Appeal.AHSNU@gmail.com