สัญลักษณ์คณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะสหเวชศาสตร์

สัญลักษณ์ Health Club คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร