หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5596-6226
โทรสาร : 0-5596-6234
E-mail : ahs@nu.ac.th
Facebook : ashnu1996
Instagram : ahsnu.official_ig

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

   1. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านการตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดแบบไม่รุกราน (Noninvasive Procedure) ด้านตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มีการสอดใส่วัสดุทางการแพทย์เข้าไปในร่างกาย (Invasive Procedure) และด้านการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมระบบไหลเวียนโลหิตภายนอกร่างกายโดยใช้หลักการหัวใจและปอดเทียม รวมถึงการปฏิบัติงานทางด้านการดูแลระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย
   2. บูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกในการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในวิชาชีพ
   3. มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
   4. มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs) มีรายละเอียดดังนี้

   1. อธิบาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
   2. บูรณาการความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกออกแบบงานวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม
   3. แสดงภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
   4. ปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ