หลักสูตร

การเรียนการสอน

ปัจจุบัน คณะสหเวชศาสตร์ มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน 5 หลักสูตร และระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

         ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนคือ
          1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
          2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565
          3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
          4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
          5. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

          ระดับปริญญาโท มีหลักสูตรที่เปิดสอนคือ
          1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
          2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
          3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
          4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
          5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

          ระดับปริญญาเอก มีหลักสูตรที่เปิดสอนคือ
          1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
              – หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564