หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5596-6226
โทรสาร : 0-5596-6234
E-mail : ahs@nu.ac.th
Facebook : ashnu1996
Instagram : ahsnu.official_ig

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) จัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

   1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีทักษะทางอารมณ์ สามารถสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
   2. มีความรู้และทักษะทางรังสีเทคนิคตามมาตรฐานวิชาชีพให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs) มีรายละเอียดดังนี้

   1. แสดงออกซึ่งการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ ที่กำหนด
   2. มีความรู้และเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านรังสีเทคนิค
   3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
   4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม สามารถบริหารจัดการด้านอารมณ์ สังคม ปัญญาในการทำงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
   5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
   6. มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพ (รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม