กิจกรรมการอบรมส่งเสริมการพัฒนาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการพัฒนาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง “Research to Revenue: From Basic Research to Commercialization” ผ่านระบบออนไลน์ MS Team โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ได้รับรางวัลสูงสุด The Best Foreign Innovation Award จากงาน The 16th International Invention & Innovation Show (INTARG 2023), สาธารณรัฐโปแลนด์
.
กิจกรรมการบรรยายในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดมุมมองด้านงานวิจัยที่ได้ต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ให้แก่นิสิต อีกทั้งให้นิสิตได้เห็นตัวอย่างกระบวนการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการสร้างงานวิจัยอย่างมีระบบ คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้สร้างแรงบันดาลใจในมิติของงานวิจัยให้แก่นิสิตทุกๆคน
—————–
On December 2, 2023, the Faculty of Allied Health Sciences at Naresuan University organized a training event to promote the development of undergraduate theses. The topic of the lecture was “Research to Revenue: From Basic Research to Commercialization,” conducted through the MS Teams online platform. The event was honored by Associate Professor Dr. Anak Khantachawana, a faculty member of the Faculty of Engineering at King Mongkut’s University of Technology Thonburi. Dr.Khantachawana received the highest accolade, The Best Foreign Innovation Award, at The 16th International Invention & Innovation Show (INTARG 2023) in the Republic of Poland.
The lecture aimed to provide insights into research work transitioning into commercial ventures for undergraduate students. It also sought to showcase examples of business thinking, the development of innovative concepts, and the systematic process of research creation. The faculty hopes that this event will particularly inspire students and contribute to the overall inspiration for research work in various dimensions.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226