โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ในโลกยุคพลิกผัน

“เพราะโลกการทำงานนั้นเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงผันผวน ผู้ที่มีความพร้อมในทักษะต่างๆ จะสามารถปรับตัวอยู่รอดได้”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ในโลกยุคพลิกผันให้แก่นิสิตสหเวชศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษา และนิสิตที่สนใจ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเทคนิคการทำงาน และการปรับตัวกับ “Interprofessional relations” โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ อีกทั้งเคล็ดลับการดึงจุดเด่นของตนเอง ผ่าน Resume และการสัมภาษณ์งาน โดยคุณพรสวรรค์ อยู่สุภาพ และคุณกฤติญา พิพัฒน์วีรวัฒน
คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆนิสิตทุกคน จะนำทักษะและเคล็ดลับที่ได้เรียนรู้เหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานนะครับ
———————–
[AHS-News Update]
“Because the working world is full of constant changes and fluctuations, those who are equipped with various skills will undoubtedly be able to adapt and thrive.”
On November 25, 2023, the Faculty of Allied Health Sciences at Naresuan University organized a readiness program for entering the workforce in the rapidly changing world. This program was designed for graduating students, conducted online via Zoom.
The activities included lectures and knowledge exchange on topics such as work techniques and adapting to “Interprofessional relations.” Additionally, the topic of Insights into highlighting one’s strengths through resumes and valuable tips for job interviews were provided.
The faculty hopes that all students will apply the skills and insights gained from these activities in their professional lives.
#DISRUPTIVE ERA READINESS
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226