วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ กิจกรรม I&E Boot Camp โดยมี อ.ดร.นพดล จำรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งที่ 1 กิจกรรมนี้จัดให้นิสิตทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งจะช่วยฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นิสิต ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (I: Innovation & Information technology) และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (E: Entrepreneurial skills) เพื่อให้นิสิตนำประสบการณ์จากกิจกรรมนี้ไปต่อยอดใช้กับการเรียน การสร้างผลงานโปรเจค และการใช้ชีวิต