วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน “Trends in Medical Education 2: Designing Outcome-Based Assessment Programme in Health Professional Education” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะสหเวชศาสตร์
.
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้หลักการและวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตรไปจนถึงระดับรายวิชา โดยมีคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันตลอดช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม