หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

 • รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้
 • รายละเอียดหลักสูตร
 • แผนการเรียนรู้
 • บุคลากร
 • แบบสอบถาม
 • ติดต่อเรา
 • การอุทธรณ์และการร้องเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

ผู้ที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดสามารถ

ELO1  ประยุกต์องค์ความรู้ และทักษะทางวิชาการขั้นสูงในสาขากายภาพบำบัด และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานวิจัย  และงานกายภาพบำบัดในสาขาที่สนใจ

ELO2  ผลิตงานวิจัย หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านกายภาพบำบัดหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ ผลงานในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ELO3  นำเสนอรายงาน บทความ หรือวิทยานิพนธ์ และวิเคราะห์วิจารณ์ทางวิชาการกับผู้อื่นได้อย่างมีเหตุผลทางวิชาการ

ELO4  แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยแสดงบทบาทการเป็นผู้นำ ผู้ตาม หรือผู้ประสานงานได้อย่างเหมาะสม

ELO5  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อ-หลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

ชื่อ-หลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Physical Therapy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (กายภาพบำบัด)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Physical Therapy)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.S. (Physical Therapy)

การรับรองหลักสูตร : สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ความเป็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 29 เดือนตุลาคม 2565

โครงสร้างหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

– วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 5 หน่วยกิต

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

– วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต

– วิชาเลือก 9 หน่วยกิต

– วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 5 หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

เล่ม มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

แผนการศึกษาหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ.2561

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ.2561

ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูล ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)

1. เข้าไประบบการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร TQF Management ที่ https://appspot.nu.ac.th/tqf2559/Default.aspx
2. ไปที่ Tab เอกสารมคอ.-Curriculum and TQF Documents

3. ระบุคณะ Faculty of Allied Health Sciences ระบุปีการศึกษา และระบุภาคการศึกษา จากนั้นเลือกที่ Tab TQF 3-5

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2566

 1. ผศ.ดร.มัทนา   ภูมิประพัทธ์       ประธานหลักสูตร 
 2. รศ.ดร.ปริญญา  เลิศสินไทย      กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 3. รศ.ดร.ไชยยงค์  จรเกตุ           กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 4. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์  เวียงคำ          กรรมการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
 5. รศ.ดร.ปนดา   เตชทรัพย์อมร     กรรมการ
 6. ผศ.ดร.จุฑาลักษณ์   กองสุข      กรรมการ
 7. ดร.พักตร์วิภา  โชคภูเขียว         กรรมการและเลขานุการ 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2566

 1. รศ.ดร.ปนดา   เตชทรัพย์อมร
 2. รศ.ดร.ปริญญา   เลิศสินไทย
 3. รศ.ดร.กนกวรรณ   ศรีสุภรกรกุล
 4. รศ.ดร.เสาวนีย์   เหลืองอร่าม
 5. รศ.ดร.ไชยยงค์   จรเกตุ
 6. ผศ.ดร.มัทนา   ภูมิประพัทธ์
 7. ผศ.ดร.จุฑาลักษณ์   กองสุข
 8. ผศ.ดร.รัมภ์รดา   อินทโฉม
 9. ผศ.ดร.วรุณนภา ศรีโสภาพ
 10. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์   เวียงคำ
 11. ดร.พักตร์วิภา   โชคภูเขียว

แบบประเมินผลการเรียนรู้โดยนิสิตรายชั้นปี (Yearly Learning Outcomes: YLO)
https://shorturl.asia/0A1id

แบบสอบถามความพึงพอใจความสุขและความผูกพันของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์
https://forms.office.com/r/R22vD30Kjq

ติดต่อเรา

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-966299

เว็บไซต์คณะ: www.ahs.nu.ac.th
เฟซบุ๊กภาควิชากายภาพบำบัด https://www.facebook.com/AHS.PT.NU