หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

 • รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้
 • รายละเอียดหลักสูตร
 • แผนการเรียนรู้
 • บุคลากร
 • แบบสอบถาม
 • ติดต่อเรา
 • การอุทธรณ์และการร้องเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ELO1 แสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีจรรยาบรรณของนักวิจัย
ELO2 สร้างงานวิจัยที่มีศักยภาพระดับแนวหน้า (Frontier Research) หรือพัฒนานวัตกรรมทางชีวเวชศาสตร์ที่ทันสมัยด้วยตนเอง
ELO3 สื่อสาร ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ที่ลุ่มลึกในศาสตร์ทางชีวเวชศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ในรูปแบบการนำเสนอผลงานทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการเขียนบทความทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลเป็นที่ยอมรับ
ELO4 บูรณาการความรู้ทางชีวเวชศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ผ่านงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางชีวเวชศาสตร์ได้
ELO5 บริหารจัดการงานวิจัยและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
ELO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการสืบค้น รวบรวม ประมวลผล แปลความหมาย การแก้ไขปัญหา และนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อ-หลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ชื่อ-หลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Biomedical Sciences

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Biomedical Sciences)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Biomedical Sciences)

การรับรองหลักสูตร : สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ความเป็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

โครงสร้างหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตร แบบ 1.1
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

–  วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

–  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 7 หน่วยกิต

หลักสูตร แบบ 1.2
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

–  วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

–  รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 7 หน่วยกิต

หลักสูตร แบบ 2.1

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

– วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต

– วิชาเลือก 9 หน่วยกิต

– วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 7 หน่วยกิต

หลักสูตร แบบ 2.2

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

– วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

– วิชาเลือก 18 หน่วยกิต

– วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 7 หน่วยกิต
หลักสูตร 2564

รายวิชาที่เปิดสอน หลักสูตร 2560

ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูล ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)

1. เข้าไประบบการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร TQF Management ที่ https://appspot.nu.ac.th/tqf2559/Default.aspx
2. ไปที่ Tab เอกสารมคอ.-Curriculum and TQF Documents

3. ระบุคณะ Faculty of Allied Health Sciences ระบุปีการศึกษา และระบุภาคการศึกษา จากนั้นเลือกที่ Tab TQF 3-5

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

 1. ผศ.ดร.พาชื่น โพทัพ (ประธานหลักสูตร)
 2. รศ.ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม
 3. ผศ.ดร.เริงวิทย์ บุญโยม 
 4. ผศ.ดร.อัศนัย ประพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

 1. ผศ.ดร.พาชื่น  โพทัพ 
 2. รศ.ดร.พญ.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
 3. รศ.ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม
 4. รศ.ดร.อรัญญา จิระวิริยะกุล
 5. รศ.ดร.วีระพงษ์ ชิดนอก
 6. รศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย
 7. ผศ.ดร.เริงวิทย์ บุญโยม 
 8. ผศ.ดร.อัศนัย ประพันธ์
 9. ผศ.ดร.จิรภาส จงจิตวิมล
 10. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก
 11. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ เวียงคำ
 12. ผศ.ดร.นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์
 13. ผศ.ดร.ผุสดี แผ่นสุวรรณ์
 14. ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล
 15. ผศ.ดร.ณัฐพสิษฐ์ ชัยอนันต์กุล
 16. ผศ.ดร.ยอดหทัย ทองศรี
 17. ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย นิลศรี
 18. ดร.พรรณยุพา ปานคง
 19. ดร.นพดล จำรูญ
 20. ดร.นภาพร อภิรัฐเมธีกุล
 21. ดร.วรวรรษ ส่งแจ้ง

แบบประเมินผลการเรียนรู้โดยนิสิตรายชั้นปี (Yearly Learning Outcomes: YLO)
https://shorturl.asia/FTSLM

แบบสอบถามความพึงพอใจความสุขและความผูกพันของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์
https://forms.office.com/r/R22vD30Kjq

ติดต่อเรา

หน่วยบัณฑิตศึกษา งานวิจัยและห้องปฎิบัติการ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารบริหารและบริการ ชั้น 2
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-96-6263

เว็บไซต์คณะ: www.ahs.nu.ac.th
เฟซบุ๊กคณะ https://www.facebook.com/AHSNU1996

การอุทธรณ์และการร้องเรียน