ประกาศ/คู่มือ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ

  • ประกาศงานวิจัย
  • ทุนวิจัย
  • การรับสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์
ประกาศงานวิจัย

1.ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

2. Work Flow Chart ขั้นตอนการรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะสหเวชศาสตร์ 

3.บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

4.ใบสำคัญรับเงิน

5.แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนและเบิกเงินรางวัล

6.บันทึกข้อความ ขออนุมัติการขอรับเงินสนับสนุนค่าพิสูจน์อักษรบทความวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์

 

ตัวอย่าง ขอบเขต โวนิล โครงการวิจัย

ตัวอย่าง ขอบเขต กระดาษ PP โครงการวิจัย