การประกันคุณภาพการศึกษา

AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance)

          เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ 1995 (พ.ศ.2538) รวม 13 สถาบัน ต่อมาได้ขยายเป็น 27 สถาบัน ตามมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 4 ที่ประสงค์ในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้บรรลุผลในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง AUN คือ
          1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักปราชญ์ นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค
          2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิชาการและอาชีพในภูมิภาค
          3. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศระหว่างชุมชนนักวิชาการอาเซียน

 

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ”

          ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)
เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของสถาบันของเราจริงๆ

           เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) ใช้เกณฑ์แบบเดียวกับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ใช้กับระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ เกณฑ์จะตั้งคำถามให้สถาบันพิจารณา ว่าได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วหรือไม่

 1. มีการดำเนินงานที่เป็นระบบหรือไม่
 2. นำระบบไปใช้อย่างจริงจัง สม่ำเสมอ และทั่วถึงหรือไม่
 3. ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้นหรือไม่
 4. ผลการปรับปรุง ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและทิศทาง ที่มุ่งหวังหรือไม่
 5. ผลลัพธ์ของการปรับปรุง สร้างความยั่งยืนได้หรือไม่

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

 • EdPEx - NU
 • AUN - QA
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ
คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน
 1. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN QA V.4  (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 2. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN QA V.4 ฉบับปีการศึกษา 2564 (ฉบับภาษาไทย)
แผนการดำเนินงาน /ปฏิทินการดำเนินงาน /แนวทาง /รูปแบบการประเมิน (มหาวิทยาลัย)
 1. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. ปฏิทิน/กิจกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564
 3. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
 4. รายละเอียดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2564 (คณะสหเวชศาสตร์ หน้า 6-7)
 5. ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ของนิสิต – มหาวิทยาลัยนเรศวร
 6. แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลประเมินตนเอง แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 ฉบับปีการศึกษา 2564
เอกสารเผยแพร่ประกอบ
 1. Outcome-Based Education (OBE) คืออะไร? จัดทำโดย รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์
  (https://www.youtube.com/watch?v=F-IQEa2bnK8)
 2. AUN-QA Ver 4.0 จัดทำโดย รศ.ดร. กัญคดา อนุวงศ์
  (https://www.youtube.com/watch?v=Z5HCcoyqxMs)
 3. หากหลักสูตรจะจัดทำผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำหลักสูตรและจัดการศึกษา เริ่มต้นอย่างไร? จัดทำโดย รศ.ดร. กัญคดา อนุวงศ์
  (https://www.youtube.com/watch?v=2siSL04mU3c)
 4. “ลักษณะสำคัญของผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน (Clear Learning Outcomes)” โดย รศ.ดร. กัญคดา อนุวงศ์
  (https://www.youtube.com/watch?v=PCvy1P6ZaA4)
คู่มือที่เกี่ยวข้อง 
 1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
 2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 3. (เอกสารประกอบการบรรยาย) รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 4. (ตารางเปรียบเทียบ) ข้อมูลเพิ่มเติม/แก้ไข คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 – (เล่มปกสีชมพู : ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3: สิงหาคม 2560)
แผนการดำเนินงาน /ปฏิทินการดำเนินงาน /แนวทาง /รูปแบบการประเมิน (มหาวิทยาลัย)  
 1. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. ปฏิทิน/กิจกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564
 3. แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
 4. รายละเอียดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2564 (คณะสหเวชศาสตร์ หน้า 6-7)
 5. ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ของนิสิต – มหาวิทยาลัยนเรศวร
 6. แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลประเมินตนเอง แบบฟอร์มการเขียนรายงานผลประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR)  ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับปริญญาตรี/ ระดับปริญญาโท / ระดับปริญญาเอก