สื่อและตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 28 ปี คณะสหเวชศาสตร์

เนื่องในโอกาสที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะครบรอบ 28 ปีแห่งการสถาปนา

คณะจึงได้จัดทำสื่อและตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเฉลิมฉลอง ตลอดปี 2567

1.ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 28 ปี

2.ส่วนท้ายกระดาษบันทึกข้อความ (Footer)

3.Template Powerpoint

4.ภาพพื้นหลังการประชุมออนไลน์ (Online meeting background )

5.ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Desktop Wallpaper)