ชีวิตนิสิตในรั้วสหเวชฯ (AHS NU CAMPUS LIFE)

              ในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคแห่งโลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาทักษะของนิสิตเพื่อรองรับโลกแห่งอนาคต เพื่อให้นิสิตเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อก้าวออกไปใช้ชีวิตการทำงาน คณะสหเวชศาสตร์ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะของนิสิต ผ่านอัตลักษณ์นิสิต ด้วยคำว่า “ALLIED”

A : Active learning ทักษะการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา
L : Lifelong learning ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
L : Leadership ทักษะการเป็นผู้นำ
I : Innovation & Information technology ทักษะด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี
E : Entrepreneurial skills ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
D : Disruptive era readiness ทักษะการปรับตัวในยุคโลกพลิกผัน

        เราพร้อมที่จะพัฒนานิสิต ให้เป็นผู้มีทักษะชีวิตที่รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งอนาคต …ที่นี่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร…

กิจกรรมส่งเสริมทักษะ ALLIED