งานประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี คณะสหเวชศาสตร์”CARE FOR HEALTH, MAKE A BETTER SOCIETY”

Welcome
Registration
Program
Information
Sponsorship

ข้อความต้อนรับจาก AHS NU

 
บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และภาคีเครือข่าย ทุกท่าน
 
     คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการสถาปนาเมื่อปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันคณะฯ จัดการเรียนการสอนใน 5 สาขา ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด และทัศนมาตรศาสตร์ มีหลักสูตรในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 11 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตรและบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร คณะมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม มีบริการทางวิชาการ บริการสุขภาพด้านกายภาพบำบัด ธาราบำบัด และเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของคณะ ตลอดจนได้พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคณะฯมีคณาจารย์ 84 คน บุคลากรสายสนับสนุน 49 คน และผลิตบัณฑิตสหเวชศาสตร์แล้วกว่า 4285 คน เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขและสังคมสูงวัยของประเทศ
 
    ปี 2567 คณะกำลังเดินทางเข้าสู่ปีที่ 28 เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อสนับสนุนบุคลากร นิสิต และสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568” ค่านิยมร่วม “CARE ” และอัตลักษณ์นิสิต “ALLIED ” และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนาคณะ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาคีเครือข่าย และศิษย์เก่า แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างการรับรู้ถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและภารกิจสำคัญที่คณะจะดำเนินการต่อไปในอนาคต ยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะ ตลอดจนสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงาม คณะจึงได้จัดโครงการครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้น ภายใต้ Theme “CARE for Health, Make a Better Society” โดยจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ตลอดทั้งปี 2567 อาทิ
 
📌การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี และงานราตรีคืนสู่เหย้า The Legend of Blue Night ในเดือนมิถุนายน 2567
 
📌มหกรรมสุขภาพ Healthy Pre Aging และเปิดบ้านสหเวชศาสตร์ ในเดือนสิงหาคม 2567
 
📌กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนา ในเดือนกรกฎาคม 2567
 
📌การสร้างภาพลักษณ์องค์กร เผยแพร่คลิปวีดิโอเฉลิมฉลองการครบรอบ และสมุดภาพ 28 เรื่องราวในความทรงจำ In the Hall of Recollection
 
     ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร “CARE for Health, Make a Better Society” เราพร้อมและยินดีต้อนรับทุกท่าน ณ จังหวัดพิษณุโลก
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
 
 
 

กำหนดการประชุมสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์กำหนดการประชุมสาขาวิชากายภาพบำบัดกำหนดการประชุมสาขาวิชารังสีเทคนิคกำหนดการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกกำหนดการประชุมสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

 

หนังสือเชิญร่วมประชุมข้อมูลโรงแรม / ที่พัก