คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

[AHS-News Update]
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
13 มีนาคม 2567- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมทีมบริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์
.
การศึกษาดูงานครั้งนี้ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมถึงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในคณะ โดยทั้งสองคณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการพัฒนางานด้านต่างๆ
——————-
[AHS-News Update]
March 13, 2024 – The Faculty of Allied Health Sciences at Naresuan University, led by Associate Professor Dr. Supawitoo Sookpeng, Dean of the Faculty of Allied Health Sciences, along with the management team and staffs, welcomed the Faculty of Medical Sciences, led by Associate Professor Dr. Sukhgij Ysothonsreekul, Dean of the Faculty of Medical Sciences, along with management team and staff. The visit was an opportunity for the two faculties to learn from each other’s experiences in the areas of student affairs, alumni relations, and organizational communication. The event took place in Meeting Room 3 of the Administration and Service Building, Faculty of Allied Health Sciences.
The main objectives of the study visit were to exchange knowledge and experiences on effective organizational communication strategies. Learn about the production of media for public relations purposes. Share information on databases and information technology used for internal management within the faculty. Both faculties actively participated in the exchange of knowledge and experiences, sharing their best practices and discussing potential areas for improvement. This study visit was a valuable opportunity for both faculties to learn from each other and to strengthen their collaboration.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226