ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

[AHS -News update]
ทีมสหเวชฯ ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
.
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “การบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ และออนไลน์ผ่าน Microsoft team โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ หัวหน้าห้องปฎิบัติการวัสดุฉลาด (Smart lab) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร
.
กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม “AHS Post Grad Innovative Minds” #Season 2 ที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์นักวิจัยได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษ จากวิทยากรนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ และการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์
—————–
AHS News Update: Promoting Research and Innovation Commercialization for Researchers and Graduate Students
On Wednesday, April 3, 2024, the Graduate Studies Unit, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, organized a lecture entitled “Knowledge Integration for Innovation Development towards Commercialization”. The lecture was held in Meeting Room 3, 2nd Floor, Administration and Service Building, Faculty of Allied Health Sciences, and online via Microsoft Teams. The speaker was Assoc. Prof. Anak Khantachawana, Head of the KMUTT’s Smart Material Laboratory, King Mongkut’s University of Technology Thonburi .
This activity is part of the “AHS Post Grad Innovative Minds” #Season 2 research and innovation curriculum development project. The project aims to provide graduate students and research faculty with knowledge and experience in commercializing research results, as well as to support the development and extension of research results for the benefit of society. The activities include special lectures from successful research speakers, sharing experiences on commercializing research results, and workshops on business plan writing and research pitching to a panel of judges.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226