กิจกรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

[AHS-News update]
วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ buffy coat จากโรงพยาบาล/สภากาชาด และสำหรับโครงการวิจัยที่ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ และหัวข้อการบรรยายเรื่อง การขอรับรองความปลอดภัยด้านชีวภาพ สำหรับโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อแบคทีเรียในห้องปฎิบัติการ ให้กับบุคคลากรสายสนับสนุนที่ขอกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุม 1 การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ธีรภูธร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงวิทย์ บุญโยม อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่ได้ผ่านการประเมินค่างานและอยู่ระหว่างการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการและวิธีการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบการขอตำแหน่งต่อไป
.
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในทุกๆด้าน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะเราเชื่อเสมอว่าบุคลากรเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด การพัฒนาบุคลากรจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรต่อไป
——————
[AHS-News update]
On April 4, 2024, the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University organized a lecture on “Ethical Approval for Human Research” for research projects involving the use of buffy coat from hospitals/Red Cross and for research projects using online questionnaires. The lecture also covered “Biosafety Approval” for research projects involving the use of bacteria in the laboratory for support staff applying for higher positions. The lecture was held in Meeting Room 1. The lecture was honored by Associate Professor Dr. Sirilak Teeraputon and Assistant Professor Dr. Rerngwit Boonyom, lecturers from the Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University.
.
The purpose of this activity was to provide support staff who had passed the performance evaluation and were in the process of preparing their portfolios for higher positions with knowledge and understanding of the principles and methods of applying for ethical approval for human research. They will be able to apply the knowledge gained to their application for positions.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226