กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PLO, Program Structure and CLO formulation”

🥳กิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PLO, Program Structure and CLO formulation”
🥰วันที่ 11-12 มีนาคม 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PLO, Program Structure and CLO formulation” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาภรณ์ พู่เจริญ อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารและบริการ ชั้น 2 คณะสหเวชศาสตร์
💐กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ แนวคิดการออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร รายวิชาและบทเรียน อีกทั้งการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรแบบย้อนหลัง นอกจากการบรรยายแล้ว ยังมีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติจริง โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร
—————–
AHS News Update: Workshop on PLO, Program Structure, and CLO Formulation
On March 11-12, 2024, the Faculty of Allied Health Sciences at Naresuan University organized a workshop on “PLO, Program Structure, and CLO Formulation.” The workshop was led by Assistant Professor Pakaporn Phucharoen, a lecturer from the Faculty of Physical Therapy at Srinakharinwirot University. It was held in Meeting Room 1, 2nd Floor, Administration and Service Building, Faculty of Allied Health Sciences.
The workshop aimed to provide faculty members with knowledge and understanding of the principles and methods of designing learning outcomes at the program, course, and lesson levels, as well as how to develop a backward-designed curriculum. In addition to lectures, there were also hands-on practice sessions where faculty members responsible for each program could exchange ideas and learn from the speaker.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226