กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

💕ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาควิชากายภาพบำบัด
.
😘วันที่ 4-5 มีนาคม 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาควิชากายภาพบำบัด ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กภ.ภครตี ชัยวัฒน์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และอ.ดร.กภ.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร ร่วมกับคณาจารย์ของภาควิชา
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการใช้ Peripheral Magnetic Stimulation [PMS] แก่นักกายภาพบำบัด นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และผู้ช่วยสอนภาควิชากายภาพบำบัด และอาจารย์ประจำแหล่งฝึกงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มทักษะในการตั้งคำถามเพื่อการเรียนรู้ (Questioning technique) และการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนา แก่คณาจารย์และผู้ช่วยสอนภาควิชากายภาพบำบัด
———
[AHS-News Update]
.
March 4-5, 2024, the Department of Physical Therapy, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University organized a Physical Therapy Education Development Project at Meeting Room 1, Administration and Service Building, Faculty of Allied Health Sciences. The project was honored to have Asst.Prof.Dr. Pakaratee Chaiyawat, Faculty of Physical Therapy, Mahidol University, and Dr.Worachat Churdchomjan, Faculty of Physical Therapy and Sports Medicine, Rangsit University, as lecturers.
.
The objectives of this project were to increase knowledge about the principles and methods of using Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) for physical therapists, graduate students, faculty members, teaching assistants in the Department of Physical Therapy, and clinical instructors and enhance the skills of asking questions for learning (Questioning technique) and providing feedback for development to faculty members and teaching assistants in the Department of Physical Therapy.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226