กิจกรรมฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

ทีมสหเวชฯจัดกิจกรรมฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ
🥳วันที่ 1 มีนาคม 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วยในให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
👉การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์มีความรู้และสามารถปฏิบัติการได้จริงเกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน👨‍🏫 และการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรของคณะได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติจริง😘
——————————
[AHS-News Update]
AHS Team Holds CPR Training Activity
On March 1, 2024, the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, organized a CPR training activity as part of the Emergency and Fire Preparedness Project. The activity was held in Meeting Room 1, 2nd Floor, Administration and Service Building, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University. The activity was honored by a team of the Emergency and Accident Department, Naresuan University Hospital, who provided knowledge and training.
The objectives of this activity were to provide Allied Health Sciences personnel with knowledge and practical skills in basic first aid to support emergency situations that may arise in the future. The activities were composed of lectures on basic first aid in emergencies, training in first aid, patient transfer, and CPR. Faculty members and staff of the faculty participated in the hands-on training. The activity was a success and participants gained valuable knowledge and skills in CPR.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226