วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารคณะ เข้าร่วมนำเสนอแผนกลยุทธ์ คณะสหเวชศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับ KPIs/Datasets แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 301 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบคุณภาพข่าวจาก เวบไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร
———-
On February 9, 2024, the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, led by Associate Professor Dr. Supawitoo Sookpeng, Dean of the Faculty, and the Faculty Board, presented the strategic plan linked to KPIs/Datasets of the Naresuan University Strategic Plan. The university executives joined the meeting to listen and provide feedback at Meeting Room 301, 3rd Floor, Office of the President, Naresuan University.
Photo credit: Naresuan University website
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226