ถ่ายภาพหมู่ที่ระลึก การแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์

กิจกรรมการถ่ายภาพหมู่ที่ระลึก การแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมถ่ายรูปหมู่ที่ระลึก และการแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โถงชั้น 1 และห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาชื่น โพทัพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประธานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละหลักสูตร กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้บัณฑิตที่จบการศึกษาได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อคณะ และรับมอบของที่ระลึกโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ในช่วงท้ายของได้มีกิจกรรมการแสดงพิเศษจากน้องๆนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกๆท่านอีกครั้ง
……………………………..
Commemorative Photo Session and Congratulations Ceremony for Master’s and Doctoral Graduates, Faculty of Allied Health Sciences
Commencement Ceremony, Academic Year 2022, Naresuan University
The Faculty of Allied Health Sciences at Naresuan University organized a commemorative photo session and congratulations ceremony for Master’s and Doctoral graduates who completed their studies in the academic year 2022. The event took place at the lobby on the 1st floor and Meeting Room 1 on the 2nd floor of the Administration and Service Building, Faculty of Allied Health Sciences.
Assistant Professor Dr. Pacheun Potup, Associate Dean for Research and Graduate Studies, along with the program chairs of each graduate program, welcomed and congratulated the Master’s and Doctoral graduates who completed their studies. In addition, the graduates shared their feelings about the faculty and received souvenirs from Associate Professor Dr. Supawitoo Sookpeng, Dean of the Faculty. At the end of the event, there was a special performance by the graduate students.
The Faculty would like to congratulate all Master’s and Doctoral graduates on their success once again.
#Graduation ceremony
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226