ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล และทีมวิจัย

[AHS-Hall of Fame]
🥳คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล และทีมวิจัย ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
.
รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานวิจัยเรื่อง “หลอดเก็บเลือดอินโนเมดชนิดสุญญากาศสาหรับเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อตรวจวัดน้ำตาลและสารชีวเคมีทางห้องปฏิบัติการทางการเเพทย์ (Innomed, Vacuum Blood Collection Tubes for Glucose and Biochemical Tests in Clinical Laboratories)” โดยทีมวิจัยประกอบด้วย
1.รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านวัสดุอ้างอิงและนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และอาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.ดร.นภาพร อภิรัฐเมธีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.คุณเอนก ธนก้องกิจกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ การตลาดและเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัท วี เมด เเล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด
4.คุณขวัญดาว มูลหล้า นิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และหัวหน้าฝ่ายการผลิต วิจัยและพัฒนาเครื่องมือเเพทย์ บริษัท วี เมด เเล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด
5.คุณเรณู วิริยะประสิทธิ์ นักวิจัย และที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ DRI Naresuan University
…………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226