วันที่ 18 มกราคม 2567 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ “กายภาพบำบัด เพื่อสุขภาพสูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม” ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การคัดกรองความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุ การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย และการสอนฝึกการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้ม โดยมีคณาจารย์จากภาควิชากายภาพบำบัดได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลกให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
—————-
On January 18, 2024, the Department of Physical Therapy, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, in collaboration with Buddhachinaraj Hospital in Phitsanulok province, organized the National Physical Therapy Day event under the theme “Physical Therapy for Healthy Aging: Walk Confidently, Pain-Free, and Fall-Free” at Buddhachinaraj Hospital in Phitsanulok.
The activities within the event included screening for the risk of falls in the elderly, providing knowledge about exercise, and teaching exercise techniques to prevent falls. Faculty members from the Department of Physical Therapy participated as speakers in the event. The event garnered significant interest from the elderly population in Phitsanulok province, with a large number of participants.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226