การซ้อมย่อยบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

การซ้อมย่อยบัณฑิต
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร
🥳วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการซ้อมย่อยให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้อง 3404-3405 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์
👩‍🎓👨‍🎓บัณฑิตจากแต่ละสาขาวิชาลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อม และรับมอบสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหารและบริการ หลังจากลงทะเบียน บัณฑิตได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดและรับชมวิดีโอเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญา นอกจากนี้ ดร. นพดล จำรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้บัณฑิตจากแต่ละสาขาวิชาได้ฝึกซ้อมร่วมกัน โดยมีคณาจารย์ตัวแทนจากแต่ละภาควิชาคอยช่วยกำกับดูแลความถูกต้อง
—————
Graduation Rehearsal for the Commencement Ceremony,Academic Year 2023, Naresuan University
On February 18, 2024, the Faculty of Allied Health Sciences at Naresuan University organized a rehearsal for graduate students who will be receiving their degrees at the Commencement Ceremony. The rehearsal took place in Rooms 3404-3405 on the 4th floor of the Faculty of Allied Health Sciences Laboratory Building.
Graduates from each program registered and reported for the rehearsal. They then received their ceremony programs at the lobby on the 1st floor of the Administration and Service Building. After registration, the graduates listened to a briefing and watched a video about the procedures for the Commencement Ceremony. Dr. Noppadon Jumroon, Associate Dean for Student Development and Social Activities, provided additional information to ensure that the graduates could follow the procedures correctly.
The graduates from each program practiced together. Faculty representatives from each department were present to supervise and ensure that the procedures were performed correctly.
#Graduation ceremony
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226