ตรวจประเมินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ครั้งที่2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลาง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับการตรวจประเมินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ครั้งที่2 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์
การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ประเมินและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
คณะขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน ตลอดทั้งคณะกรรมการผู้ดูแลและรับผิดชอบงานมาตรฐานนี้ ที่มีส่วนช่วยในการผลักดันมาตรฐานห้องปฏิบัติการของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูลจากเพจ ESPReL NU
——————-
[AHS-News update]
On November 15, 2023, the Central Research Laboratory of the Faculty of Allied Health Sciences at Naresuan University underwent an evaluation as part of the project to elevate the standards of laboratory safety in research laboratories in Thailand (ESPReL), Phase 2. The assessment took place in Meeting Room 1, 2nd floor, Administrative and Service Building, Faculty of Allied Health Sciences.
The evaluation was conducted with the cooperation and approval of the standards committee for laboratory safety related to chemicals at Naresuan University. The committee served as assessors and provided valuable recommendations. The faculty extends its gratitude to all committee members, including those overseeing and responsible for this standard, for their contributions in enhancing the efficiency of the laboratory standards within the faculty.
Special thanks for the photographs and information provided by the ESPReL NU page.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226