ความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

[AHS- News update]
🥳วันที่ 28 กันยายน 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สิริวิทยาวรรณ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และคณาจารย์ภาควิชา ให้การต้อนรับ คุณทศพล สมบุญ และ Mr. Kelvin Seow จากบริษัท CardioScan เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อปรึกษาหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ตลอดทั้งเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพื่อหาแนวทาง และความเป็นไปได้ในการสนับสนุน รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างองค์กรในอนาคต
——————————–
[AHS- News update]
On September 28, 2023, the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, led by Associate Professor Dr. Supawitoo Sookpeng, Dean of the Faculty, along with Assistant Professor Dr. Duangduen Siriwitayawan, Head of the Department of Cardio-Thoracic Technology, and faculty members, welcomed Mr. Tosapol Somboon and Mr. Kelvin Seow from CardioScan Company. This meeting was held to discuss potential collaborations and explore avenues for mutual cooperation in knowledge development. During their visit, they had the opportunity to observe teaching and learning activities in the Cardio-Thoracic Technology laboratory, seeking ways to enhance support and foster collaboration between organizations in various fields in the future.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226