ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาประเทศญี่ปุ่น

[AHS-News update]
คณะสหเวชศาสตร์ร่วมสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาประเทศญี่ปุ่น🇯🇵
———————-
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรธเนศ สีนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายขับเคลื่อนกลยุทธ์การวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับคณะทำงานมหาวิทยาลัยนเรศวร เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Kanazawa University และ Komatsu University ประเทศญี่ปุ่น
การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน research mentoring system ความร่วมมือด้านการพัฒนาแนวทางในการศึกษาดูงานและทำวิจัยระยะสั้นสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมถึงด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพบกับ Prof. Osamo Hori, Dean of College of Medical, Pharmaceutical, and Health Sciences และ Prof. Kosuke Matsubara, Department of Quantum Medical Technology, Faculty of Health Sciences, Kanazawa University รวมไปถึง Prof. Jun Hirayama, Acting Chair of Department of Clinical Engineering และ Prof. Yasunori Hashimoto, Prof. Hiroki Nagata , Faculty of Health Sciences, Komatsu University
คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสองประเทศ
———————–
[AHS-News update]
Faculty of Allied Health Sciences collaborates on teaching, learning, and research initiatives with educational institutions in Japan.
On October 26-27, 2566, the Faculty of Allied Health Sciences, led by Assistant Professor Porrnthanate Sinak, Assistant Dean for Research Strategy, along with the team from Naresuan university, visited Kanazawa University and Komatsu University in Japan.
The purpose of this visit was to foster collaboration in research mentoring systems, short-term study programs for graduate students, cultural exchange opportunities for undergraduate students, and joint research endeavors between Naresuan University and Japanese educational institutions. During the visit, they had the opportunity to meet with Prof. Osamo Hori, Dean of the College of Medical, Pharmaceutical, and Health Sciences, and Prof. Kosuke Matsubara from the Department of Quantum Medical Technology, Faculty of Health Sciences at Kanazawa University. Additionally, they met with Prof. Jun Hirayama, Acting Chair of the Department of Clinical Engineering, and Prof. Yasunori Hashimoto, Prof. Hiroki Nagata from the Faculty of Health Sciences at Komatsu University.
The faculty hopes that this visit will yield significant benefits in the areas of teaching, learning, and research for both institutions.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226