โครงการวิจัย Professor Gerald J. Kost NU World Class : Food and Herb for Health and Beauty

Health and Beauty

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 หน่วยวิจัยด้านวัสดุอ้างอิงและนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการให้แก่นักวิจัย และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในหัวข้อเรื่อง การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดดูแลผู้ป่วย ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัย Professor Gerald J. Kost NU World Class : Food and Herb for
Health and Beauty ณ ห้องประชุมเพนียดหลวง โรงแรมชินะปุระ พิษณุโลก
————-
[AHS-News update]
On November 10, 2023, the References Materials and Innovation Research Unit For Medical Laboratory, the Faculty of Allied Health Sciences at Naresuan University convened a scientific seminar for researchers and students. The topic of discussion was laboratory testing at patient care points in the 21st century, and this event received support from the research project “Professor Gerald J. Kost NU World Class: Food and Herb for Health and Beauty.” The seminar took place at Shinnabhura, Phitsanulok.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226