🥳วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมผู้บริหารพบประชาคม ณ ห้อง 3404 ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการ คณะสหเวชศาสตร์
รศ.ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาตร์ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม อีกทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานเด่นในช่วงปีงบประมาณ 2566 และนำเสนอแผนการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี คณะสหเวชศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้มีการชี้แจงผลการดำเนินงานตาม VOC ในส่วนงานที่รับผิดชอบของรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ในช่วงท้ายของกิจกรรม ทีมบริหารได้มีโอกาสรับฟังเสียงสะท้อนและข้อเสนอแนะจากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ทีมบริหารขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ข้อเสนอแนะของทุกท่าน ทางทีมจะนำไปพัฒนาคณะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 🥰
—————————————-
[AHS-News update]
On November 16, 2023, the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University organized a management meeting with the faculty members in Room 3404 on the 4th floor of the Laboratory Building, Faculty of Allied Health Sciences.
Assoc. Prof. Dr. Supawitoo Sookpeng, the Dean of the Faculty, delivered the opening remarks for the event. Additionally, she presented the outstanding achievements during the fiscal year 2023 and outlined the upcoming plans in celebration of the 28th anniversary of the Faculty. Furthermore, a report on the performance according to the Voice of the Customer (VOC) was presented for the areas under the responsibility of the Vice Deans and Assistant Deans.
Towards the end of the event, the administrative committee had the opportunity to listen to reflections and suggestions from both academic and support staff. The administrative committee expressed their gratitude to all participants who contributed to the various activities and developments of the faculty over the past period. All suggestions provided by the staff will be taken into consideration for the continuous improvement and development of the faculty in the future.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226