การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม “ALLIED START UP AWARD”

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม “ALLIED START UP AWARD” ในงาน Research and Innovation Day 2023 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร (PH401) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมรูปแบบ Pitching “ALLIED START UP AWARD” ในวัน Research and Innovation Day 2023 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอผลงานงานวิจัยและนวัตกรรม มีนิสิต 10 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีคณะกรรมการตัดสินทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ให้เกียรติเข้าร่วมในการตัดสินครั้งนี้
.
มารับชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันได้เลยครับ
—————————————
Capturing the vibrant atmosphere of the ‘ALLIED START UP AWARD’ research and innovation presentation competition at the Research and Innovation Day 2023, held on November 3, 2023, at the Conference Room (PH401), Faculty of Public Health, Naresuan University.
.
The ‘ALLIED START UP AWARD’ pitching competition, a highlight of Research and Innovation Day 2023, unfolded at the Conference Room. The event aimed to enhance skills in presenting research and innovation, making them intriguing within a limited timeframe. Ten teams of students participated in the competition, evaluated by both internal and external university committees with expertise in various fields. Witness the lively moments of this event through the shared snapshots.