การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565

[AHS-News update]
🥳วันที่ 5 ตุลาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารและบริการ และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ. บวรศิลป์ เชาว์ชื่น รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภิส วรรณิสสร เป็นคณะกรรมการการตรวจประเมิน
😄กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ การสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร การสอบถามความเห็นต่อการบริหารจัดการคณะจากหัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร อีกทั้งผู้แทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต นอกจากนี้คณะกรรมการการตรวจประเมินได้เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ภายในคณะ เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารธาราบำบัด ในช่วงท้ายของกิจกรรม คณะกรรมการตรวจประเมิน ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาคณะอย่างยั่งยืนต่อไป🥰
คณะสหเวชศาสตร์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามแนวทางของการจัดการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยให้ความสำคัญกับการทำงานที่เป็นระบบ การบูรณาการงานทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้คณะมีศักยภาพในการแข่งขันและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจประเมิน ตลอดจนบุคลากร และนิสิตทุกท่าน ที่เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาองค์กรตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
——————————————-
On October 5, 2023, the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, underwent an evaluation based on the Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) for the academic year 2022. The evaluation took place in Conference Room 3 of the Administration and Service Building and was also conducted online via Zoom.
The activities included presentations on the faculty’s operational outcomes by Associate Professor Dr. Supawitoo Sookpeng, the Dean of the Faculty. The evaluation process also involved interviews with the faculty’s management, inquiries about the faculty’s management from head of departments, course coordinators, faculty representatives, staff, and students. Furthermore, the evaluation panel visited various facilities within the faculty, such as research laboratories and the Health Club building.
At the conclusion of the evaluation process, the evaluation committees provided valuable recommendations for the sustainable development of the faculty. The Faculty remains committed to operating in line with the principles of excellence in education. Emphasis is placed on systematic work and the integration of all departments’ efforts, promoting the faculty’s competitiveness and pursuit of excellence.
The faculty expresses gratitude to the evaluation committee, staffs, and students, all of whom have played a vital role in the organization’s development over the past period.
.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226