กิจกรรม AHS Research and Innovation Club ส่งเสริมนักวิจัย สร้างความร่วมมือร่วมกับต่างประเทศ

🥰สหเวช มน. จัดกิจกรรม AHS Research and Innovation Club ส่งเสริมนักวิจัย สร้างความร่วมมือร่วมกับต่างประเทศ
🥳วันที่ 19 กันยายน 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม AHS Research and Innovation Club ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ กับหัวข้อการบรรยายเรื่อง “Tips การสร้างความร่วมมือและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ การทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ระดับเซลล์และโมเลกุล คณะสหเวชศาสตร์
😍กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้คณาจารย์นักวิจัยในคณะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างความร่วมมือ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ร่วมทั้งแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัยร่วมกับต่างประเทศ กิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างวิทยากรและอาจารย์ในคณะ
—————————————
[AHS News Update]
The Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University held the 3rd AHS Research and Innovation Club event on September 19, 2023. The event took place in Meeting Room 3 of the Administration and Service Building. The topic of the event was “Tips on Collaborative Research, International Publication and Conducting Research with International Partners,” delivered by Associate Professor Dr. Kanchana Usuwanthim, Head of the Cellular and Molecular Immunology Research Unit.
This event aimed to provide faculty members and researchers within the faculty with insights into the techniques of fostering collaboration, publishing research at the international level, and establishing research partnerships with foreign institutions. The activity was conducted in the form of knowledge exchange and shared experiences between the speakers and faculty members.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226