คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร คณะสหเวชศาสตร์

🥰ทีมสื่อสารองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสื่อสารองค์กร คณะสหเวชศาสตร์
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และ ดร.ไกร ดาวตาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนงานสื่อสารองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ดร.ปวงกมล กฤษณบุตร ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร งานสื่อสารองค์กร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารและบริการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอนโยบายและแนวคิดงานด้านสื่อสารองค์กรให้แก่คณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วยการนำเสนอแผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดย ดร.ไกร ดาวตาก การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในส่วนงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ อีกทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับงานสื่อสารองค์กร กิจกรรมดังกล่าวได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งสองคณะ
———————–
[AHS-News Update]
The Communications Affairs Team of the Faculty of Nursing participated in an exchange of learning with the Faculty of Allied Health Sciences.
On August 23, 2023, led by Associate Professor Dr. Supawitoo Sookpeng, Dean of the Faculty of Allied HealthSciences, and Dr. Krai Daowtak, Assistant Dean for Innovation and Communication Affairs, along with the team, welcomed and hosted the management and staffs of the Faculty of Nursing. The delegation was led by Assistant Professor Dr. Uraiwan Chaiahanawirote, Deputy Dean for Research Affairs, Social Mission, and Communication Affairs, and Dr. Poungkamon Krisanabud, Assistant Dean, along with the personnel from the communications Affairs. This visit aimed to observe the practices of organizational communication in the context of Room 3 of the Administration and Service Building.
Associate Professor Dr. Supawitoo Sookpeng extended a warm welcome and presented the policies and ideas regarding organizational communication to the visiting delegation. Dr. Krai Daowtak, then, introduced the action plans and past achievements. The purpose of this visit was to create a platform for mutual learning and exchange in the realm of media production for publicity purposes. The discussions encompassed website design concepts and the relevant information technology systems associated with organizational communication. Throughout the event, there was active sharing of knowledge and insights between the staff members from both faculties.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226