🥰สหเวช มน. จัดกิจกรรม AHS Research and Innovation Club ส่งเสริมอาจารย์นักวิจัยในคณะ ต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม AHS Research and Innovation Club ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ ในหัวข้อการบรรยายเรื่อง “Tips เทคนิคการขอทุนภายนอกและการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์” วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านวัสดุอ้างอิงและนวัตกรรม ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และอีกหนึ่งหัวข้อการบรรยายเรื่อง “ข้อจำกัดด้านการขอทุน และเอกชนผู้ร่วมทุน” โดย อาจารย์บุณย์สุภางค์ สุวรรณธเนศ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์นักวิจัยในคณะได้เรียนรู้เทคนิคในการขอทุนเพื่อต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์นักวิจัยที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะเปิดมุมมองในมิติงานวิจัยเชิงพาณิชย์ให้แก่คณาจารย์ผู้ร่วมกิจกรรมทุกๆท่าน
——————————————–
[AHS News Update]
2nd AHS Research and Innovation Club Event
On August 15, 2023, the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University organized the 2nd AHS Research and Innovation Club. The event took place at Meeting Room 3, Administration and Services Building, Faculty of Allied Health Sciences. The theme of the presentations was “Tips and Techniques for External Funding Applications and the Commercialization of Research and Innovation.”
The guest speaker for the first presentation was Associate Professor Dr. Wanvisa Treebuphachatsakul who discussed “Strategies for Securing External Funding and Advancing Research and Innovation Towards Commercialization.” Another presentation highlighted the “Limitations of Funding Applications and Private Sector Sponsorship” by Boonsupang Suwanthanate, Advisor in Business and Management, Business Incubator, Research and Innovation Division, Naresuan University.
This event aimed to provide faculty members and researchers within the faculty an opportunity to learn about the techniques involved in seeking funding to propel research towards commercialization. The exchange of knowledge occurred between experienced researchers and faculty members who sought external funding. The faculty hopes that this event will open new dimensions in the realm of commercial-oriented research, offering valuable insights to all participating faculty members.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226