โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
💐วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA ณ ห้อง 3402 ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการอบรม
🎯โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA ให้กับบุคลากรในภาควิชา วิเคราะห์หาประเด็นที่จะนำใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของเกณฑ์ AUN-QA ให้มากที่สุด
———————
[AHS-CTT News update]
💐On July 27th, 2023, the Department of Cardio-Thoracic Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, organized an AUN-QA practical training program at Room 3402 of the Department of Cardio-Thoracic Technology. The program was honored to have Dr. Phrutthinun Surit, a faculty member of the Department of Biochemistry, Faculty of Medical Sciences, Naresuan University, as the speaker for the training.
🎯The objective of this program was to enhance knowledge and understanding of the AUN-QA criteria among the department’s personnel. It aimed to analyze and identify issues to be used as guidelines for learning, development, and improvement in line with the goals of AUN-QA criteria to the fullest extent.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226