มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คณาจารย์นักวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

🥰วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คณาจารย์นักวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2566ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุม 2 คณะสหเวชศาสตร์
—————————
🥰On Wednesday, July 26, 2023, the Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, represented by Associate Professor Dr. Supawitoo Sookpeng, Dean of the Faculty, presented flowers to congratulate the faculty’s researchers who were honored for their outstanding research achievements at Naresuan University in the year 2023. The recognition was conferred during the 10th/2023 Faculty of Allied Health Sciences committee meeting held in Meeting Room 2.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226