โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain”

[AHS-News Update]
🥰โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain”
.
💐วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain” วิทยากรโดย อ.กภ.วิบูลย์ หรรษาหิรัญวดี ร่วมกับคณาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
.
😘กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ นักกายภาพบำบัด นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ผู้สอนทางคลินิก ศิษย์เก่า ตลอดจนคณาจารย์และผู้ช่วยสอนของภาควิชากายภาพบำบัด ในการตรวจประเมิน การวิเคราะห์ปัญหาและการรักษาทางกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกและข้อต่อ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ทางวิชาชีพระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม
.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://nu365-my.sharepoint.com/…/EmX-SZcz…
———————–
[AHS-News Update]
A practical training program on ” Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain “
The Department of Physical Therapy, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, organized a practical training program on ” Differential Diagnosis and Treatment of Mechanical Low Back Pain ” from June 19th to 23th, 2023. The event was held at the Ayutthaya Room, Topland Hotel, Phitsanulok.
.
This event is organized to enhance knowledge for physiotherapists, graduate students, clinical instructors, alumni, as well as professors and assistant instructors of the Department of Physical Therapy. It involves the examination, analysis, and treatment of musculoskeletal and joint problems in patients. Furthermore, it serves as a platform for learning exchange and sharing professional experiences between speakers and conference participants.
.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
: Instagram: ahsnu.official_ig
: ahs@nu.ac.th
: 0 5596 6226