กิจกรรมการแข่งขัน Pitching idea mini project

กิจกรรมการแข่งขัน Pitching idea mini project
🥰ทีมสหเวชฯ ส่งเสริมทักษะด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ โดยจัดแข่งขัน Pitching idea mini project สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย
🥳กิจกรรมการ Pitching ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามอัตลักษณ์นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ (ALLIED) กิจกรรม I&E boot camp ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นแคมป์พัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม ( I : Innovation) และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (E: Entrepreneurial skills) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารและบริการ โดยมีนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 7 กลุ่ม
แต่ละกลุ่มได้นำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนสังคมสูงวัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจทั้งสิ้น มีทีมที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 ทีมได้แก่
🥇รางวัลชนะเลิศ
ทีม MU(มุ) นวัตกรรม
“Mu bar soap & body wash”
🥈รางวัลรองชนะเลิศ
ทีม Do RARE นวัตกรรม “INR Point of care testing ”
🏅รางวัลชมเชย
ทีม Circle move นวัตกรรม “Super Care Bus” และ
ทีม ChaoNokNoi นวัตกรรม “Origram”
ทีมสหเวช ขอขอบคุณนิสิตทุกกลุ่มที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมให้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนา ขอขอบคุณทีมผู้จัด ทีมกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และทีมวิจัยที่ช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมที่น่าสนใจในครั้งนี้ครับ
————————————–
[AHS-News Update]
Pitching Idea Mini Project Competition
Faculty of Allied Health Sciences promotes Innovation and entrepreneurship skills through Pitching Idea Mini Project Competition for Undergraduate Students on the Topic of Innovations for the Elderly Community.
The pitching activity in this event is a part of the development project aimed at nurturing life skills according to the ideals of students from the Faculty of Allied Health Sciences. The I&E (Innovation and Entrepreneurship) Boot Camp for the year 2023 is designed to enhance innovation skills (I: Innovation) and entrepreneurial skills (E: Entrepreneurial skills). The event took place on August 5, 2023, at Meeting Room 1, Administration and Service Building. A total of 7 student groups participated in the competition.
Each group presented innovative ideas that contribute to the well-being of the elderly community. The presented innovations were all captivating and intriguing. 4 teams were recognized and awarded as follows:
🥇First Prize Winner
Team MU (Moo) Innovation
“Mu Bar Soap & Body Wash”
🥈Second Prize Winner
Team Do RARE Innovation
“INR Point of Care Testing”
🏅Honorable Mention
Team Circle Move Innovation
“Super Care Bus”
Team ChaoNokNoi Innovation
“Origram”
The Faculty of Allied Health Sciences extends gratitude to all participating student groups for their interest in the event and appreciates the valuable recommendations provided by the judging committee for further development. Special thanks to the organizing team, student affairs team, alumni relations team, and organizational communication team, as well as the research team for their creative contributions to this engaging event.
#I&Ebootcamp
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226