กิจกรรมการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น (People of the year) และอาจารย์ในดวงใจประจำปี 2566

[AHS-Hall of Fame]
🥰กิจกรรมการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น (People of the year) และอาจารย์ในดวงใจประจำปี 2566
😍วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น (People of the year) และรางวัลอาจารย์ในดวงใจ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์
.
👉รางวัลบุคลากรดีเด่น
1. รศ.ดร.ปริญญา เลิศสินไทย บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการและการเรียนการสอน
2. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ เวียงคำ บุคลากรดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์
3. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ เวียงคำ บุคลากรดีเด่นด้านผลงานได้รับการอ้างอิง
4. รศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล บุคลากรดีเด่นด้านการได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก
5. รศ.ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม บุคลากรดีเด่นด้านผลงานนวัตกรรม
6. ดร.วรวรรษ ส่งแจ้ง บุคลากรรุ่นใหม่ดีเด่นด้านการวิจัย
7. รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ
8. น.ส.นิตา วัชรพันธ์ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน
9. นายชิตพล ชัยเทพ บุคลากรดีเด่นด้านค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์
10. นายธราดล เทียนหอม บุคลากรดีเด่นด้านค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์
11. นางสาววรางคณา นุตตะรังค์ บุคลากรดีเด่นด้านค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์
12. นายประดิษฐ์ เดชประไพ บุคลากรดีเด่นด้านค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์
.
และไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือรางวัลอาจารย์ในดวงใจซึ่งมาจากการลงคะแนนโดยนิสิตคณะสหเวชศาสตร์
👉รางวัลอาจารย์ในดวงใจ ด้านการสอน
1. รศ.ดร.อรัญญา จิระวิริยะกุล
2. รศ.ดร.ปริญญา เลิศสินไทย
3. ผศ.ดร.ธันยวีร์ เพ็งแป้น
4. ผศ.ดร.ผุสดี แผ่นสุวรรณ์
5. ผศ.พรธเนศ สีนาค
.
👉อาจารย์ในดวงใจ ด้านการให้คำปรึกษานิสิต และช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
1. ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย นิลศรี
2. ผศ.ดร.ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์
3. ผศ.ดร.อัศนัย ประพันธ์
4. ผศ.ดร.จุฑาลักษณ์ กองสุข
5. อ.สุทธิศรัญญุพงษ์ จันโย
.
คณะสหเวชศาสตร์ ขอยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์
——————–
[AHS-Hall of Fame]
Outstanding Personnel Awards (People of the Year) and Beloved Faculty of the Year 2023
On Wednesday, July 12, 2023, Associate Professor Dr. Supawitoo Sookpeng, Dean of the Faculty of Allied Health Sciences at Naresuan University, congratulated and presented the Outstanding Personnel Awards (People of the Year) and the Beloved Faculty Awards for the year 2023. This was one of the significant activities in celebration of the establishment of the Faculty of Allied Health Sciences. The awards comprise the Outstanding Personnel Awards, the Beloved Faculty Awards for Teaching, and the Beloved Faculty Awards for Student Counseling and Problem Solving.
The Faculty of Allied Health Sciences commends and honors the academic and supporting staffs who have excelled in various fields.

Congratulations
 

to everyone who received awards in this event, and we extend our gratitude to all who have diligently fulfilled their duties, resulting in outstanding achievements.

…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226