กิจกรรมการตรวจโปรแกรมฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพปอด

[AHS-News Update]
กิจกรรมการตรวจโปรแกรมฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพปอด
🥳คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมการตรวจโปรแกรมฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพปอด ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าทองและตำบลท่าโพธิ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสหเวชศาสตร์ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพปอดหลังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรจังหวัดพิษณุโลก โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ ประชากรจังหวัดพิษณุโลกที่หายจากโรคโควิด-19 🩻 ที่เคยมีการติดเชื้อที่ปอดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบหายใจ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอาศัยการตรวจคัดกรองโดยข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมประกอบไปด้วย การตรวจเอกซเรย์ปอด คัดกรองสมรรถภาพปอด การตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดส่วนปลาย การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพปอดโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านกายภาพบำบัด โดยการบริการกระทำภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยต่อทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19
🥳คณะขอขอบคุณคณาจารย์ และนิสิต อีกทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ช่วยจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
———————————–
[AHS-News Update]
The Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, organized an event for the assessment of pulmonary rehabilitation and enhancement of lung capacity for the residents in Tha Thong and Tha Pho sub-districts on 15th July 2023 at Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University.
The Faculty of Allied Health Sciences is committed and determined to develop pulmonary rehabilitation and enhancement of lung capacity for the population of Phitsanulok province focusing on the key target group: individuals who have recovered from COVID-19 and previously had lung infections affecting their respiratory system. The selection of the target group was based on health-related data and assessments by medical experts. The event included chest X-ray examinations, lung capacity screening, peripheral vascular capacity screening, and pulmonary rehabilitation through physical therapy technology. All services were provided with safety measures for both service providers and recipients. The main objective of this initiative is to improve the quality of life for the target group affected by the COVID-19 pandemic.
The faculty would like to express our gratitude to the staffs, students, and everyone involved for their contributions that have made this event a great success.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
Vision: “To be The Leading Health Academy For Innovation And Care For The Elderly by 2025”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226