🥰ผ่านไปแล้วครึ่งทางสำหรับโครงการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรม “AHS Post Grad Innovative Minds” Ep.1-6 ที่จัดขึ้นโดยหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุม 3 คณะสหเวชศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams
.
🥳สำหรับ 6 Ep. ที่ผ่านมา คณาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความรู้กับนวัตกรรม การตกผลึกไอเดีย การวางแผนและขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม อีกทั้งเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรมทั้งก่อนและหลังการนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดผลงาน 🤓โดยกิจกรรมบรรยายแต่ละหัวข้อได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในระดับประเทศ 🥰 ในระหว่างการบรรยายและช่วงท้ายของกิจกรรม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
.
🤩คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนานิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ให้มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเชิงนวัตกรรม อีกทั้งทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน และโลกอนาคต
.
🥳กิจกรรมยังมีอีก 5 Ep.ให้ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมนะครับ สามารถติดตามครั้งต่อไปได้ ทางเฟสบุ๊กคณะสหเวชศาสตร์ หรือที่ AHS NU LIFE platform แพลตฟอร์มที่สนับสนุนการเรียนรู้ของชีวิตทุกช่วงวัย
.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
………………………………………………………
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะได้ตามช่องทางต่อไปนี้ : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226