เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

🥰วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน ได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
.
🎯อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับ และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อีกทั้งได้ให้แนวทางในการส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 🤓 นอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมชม Basecamp24 ซึ่งเป็นพื้นที่ในการสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการ และ NSP INNO STORE พื้นที่ในการทดสอบตลาดของสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
.
😘การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำข้อแนะนำที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคณะให้ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมต่อไป
.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
………………………………………………………
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226