🤗 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาลักษณ์ กองสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร และทีมบริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก กับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการ Benchmark ระหว่างสถาบัน และเรียนรู้จาก Best practice ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ (EdPEx) และหลักสูตร (AUN-QA) 🥰
.
🥳คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยท่านคณบดี ศาสตราจารย์ ดร. สาคร พรประเสริฐ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะ ได้ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งให้ความรู้และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงาน 🤓บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่างบุคลากรทั้งสองสถาบัน
.
🥰นอกจากนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพพร้อม (PROMPT Health Center, AMS CMU) ซึ่งประกอบไปด้วยคลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกรังสีเทคนิค คลินิกกิจกรรมบำบัด คลินิกกายภาพบำบัดและอาคารสระธาราบำบัด อีกด้วย
.
😍คณะสหเวชศาสตร์ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และจะนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศของคณะต่อไป
.
…………………………………………………………
วิสัยทัศน์คณะ “เป็นคณะแห่งนวัตกรรม และสุขภาพสังคมสูงวัยระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2568”
………………………………………………………
🔵 : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 : Instagram: ahsnu.official_ig
📧 : ahs@nu.ac.th
☎️ : 0 5596 6226