วันที่ 1 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร ได้กล่าวต้อนรับและ #ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของคณะ เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับคณะ วัฒนธรรมการทำงาน สวัสดิการในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวในการทำงาน ตลอดจนทราบถึงวิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม และทิศทางการดำเนินงานของคณะให้แก่ คุณภาณุวัฒน์ ปานสุขสาร นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน ณ อาคารธาราบำบัด โดยจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป