กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเรื่อง “การกำหนดค่างาน และการประเมินค่างาน การขอกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน เงินงบประมาณแผ่นดิน และการเข้าสู่กระบวนการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน”

วันที่ 4 เมษายน 2565 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “การกำหนดค่างาน และการประเมินค่างาน การขอกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน เงินงบประมาณแผ่นดิน และการเข้าสู่กระบวนการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน” ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณอารมย์ จีนน้อย ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากร